ارسال کلیه سفارشات (تهران و شهرستان) از روز شنبه 30 تیر انجام خواهد شد.
پت شاپ آنلاین بامشی

رویه ارسال سفارش

هزینه ارسال سفارش بر مبنای جدول ذیل محاسبه می شود.